U bent hier

Voorwaarden

7211Shopcenter ShopCenter Manager: Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing, onder voorbehoud van de wijzigingen die de twee partijen zouden kunnen aanbrengen bij uitdrukkelijk, schriftelijk vastgesteld akkoord.

2. Totstandkoming en beëindiging van het contract

2.1. Het contract wordt geacht te zijn aangegaan wanneer de klant de bestelling heeft ingegeven aan 7211 BVBA, na goedkeuring van de Algemene Voorwaarden.

2.2. De klant kiest bij 7211 BVBA voor een vast voorstel van een jaar, telkens automatisch verlengd voor  een jaar, maar ten allen tijde opzegbaar.

2.3. Een wijziging in de voorstellen van 7211 BVBA is maar geldig indien ze schriftelijk wordt bevestigd. De door de mogelijke agenten van 7211 BVBA behandelde zaken zijn maar geldig na rechtstreekse bevestiging door 7211 BVBA aan de koper.

2.4. Opzeg van de verbintenissen kan op 2 manieren:

  • per aangetekend schrijven aan de zetel van 7211 BVBA, één maand voor het verstrijken van de in het contract vermelde periode.
  • per mail naar 7211 BVBA, waarbij een antwoord van 7211 BVBA als bevestiging ontvangen werd

Zonder opzeg wordt de overeenkomst stilzwijgend voor de periode van één jaar verlengd tegen de dan geldende tarieven.

3. Inhoudelijke voorwaarden en documenten

3.1. De inhoud waarvoor u onze tool wenst te gebruiken, mag niet van POLITIEKE, SEKSUELE, RELIGIEUZE, RACISTISCHE of aanstootgevende aard zijn.

3.2. Een BTW nummer mag maximaal over 4 gekochte Shops PER TOREN (postcode) beschikken en met een maximum van 1 etalage per scherm.

3.3. 7211 BVBA mag onderwerpen of bedrijven weigeren zonder daarvoor een reden op te geven.

3.4. 7211 BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor aanpassingen / wijzigingen / beslissingen van Google die invloed hebben op

  • de positie die uw gekozen URL en/of trefwoorden kunnen behalen,
  • de plaats en inhoud van de door u gekozen URL.

3.1. De gewichten, afmetingen, volumes en andere gegevens opgenomen in de catalogussen, brochures, rondzendbrieven, reclameadvertenties, afdrukken en prijslijsten gelden als benaderende aanwijzing. Deze gegevens hebben slechts bindende kracht indien het contract er uitdrukkelijk naar verwijst.

4. Verpakkingen

Behoudens andersluidende bepaling, moeten de prijzen worden begrepen voor niet-verpakte goederen. Eventuele verpakkingen zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

5. Tarieven en BTW

5.1. De tarieven van producten en diensten in het 7211Shopcenter, zijn locatie-afhankelijk. De prijzen, munteenheden en voorwaarden kunnen dan ook verschillen per land.

5.2. Een standaard SHOP (postcode) heeft een kostprijs van € 550 excl. 21% BTW per jaar. Deze periode start in de maand van de aanvraag. 

5.3. De opmaak van een bedrijfsprofiel is in het ShopCenter Manager systeem inbegrepen

5.4. Onze servers bevinden zoch op Belgische bodem, waardoor onze producten en diensten wereldwijd aangeboden worden met 21% BTW

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Onverminderd de bepalingen van artikel 5, blijven de goederen, producten en diensten eigendom van 7211 BVBA tot volledige betaling van de prijs.

7. Leveringstermijnen

7.1. Aangezien onze diensten online geleverd worden, kiest de klant bij bestelling zelf voor de leveringstermijn. Onze packs staan onmiddelijk beschikbaar ter invulling, na controle van betaling.

8. Betaling

8.1. De betalingen gebeuren in EURO of in de in de overeenkomst bepaalde munt.

8.2. De betaling gebeurt steeds RECHTSTREEKS aan 7211 BVBA op de daarvoor voorziene bankrekeningen. In geen enkel geval zal een contactpersoon gelden ontvangen. Elke overdracht dient steeds te geschieden tussen de klant en 7211 BVBA rechtstreeks.

8.3. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar bij ontvangst. Zij brengen vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 10 % per jaar . De bepaling inzake de interestbetaling doet niets af aan de opeisbaarheid van de te betalen bedragen op hun vervaldag.

8.4. Alle huidige of toekomstige belastingen, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper. Naar Belgische BTW-recht zal steeds een BTW bedrag van 21% betaalbaar zijn.

8.5. De goederen zullen beschouwd worden als aanvaard wanneer binnen acht dagen na hun ontvangst geen enkele aangetekende klacht op de zetel werd ingediend. De facturen worden geacht te worden aanvaard wanneer binnen acht dagen na hun ontvangst geen enkel schriftelijk aangetekend protest op de zetel werd aangetekend .

9. Ambassadeur

9.1. Als klant van het 7211Shopcenter onder de vorm van ShopCenter Manager, noemen we de klant 'Ambassadeur'. Wanneer de Ambassadeur het aangevraagde factuur voldaan heeft, is hij/zij gekwalificeerd.

9.2. Als ambassadeur mag u de ShopCenter Manager oplossing voorstellen aan andere bedrijven. Indien een door de ambassadeur geïntroduceerde klant een bestelling voor een Shop doet via het online Formulier met vermelding van de CODE van de ambassadeur, en na ontvangst van het factuur de betaling in orde heeft gemaakt, heeft de ambassadeur recht op een commissie van 40% van het aankoopbedrag van de shop (€ 550 ex BTW)

9.3. Bij een tweede afgehandelde bestelling van een Shop via zijn ambassadeur-code, heeft de ambassadeur opnieuw recht op een commissie van 40% van het aankoopbedrag van de shop (€ 550 ex BTW).

9.4. Indien de ambassadeur deze 2 bestellingen realiseert binnen de 30 dagen nadat hij/zij zelf klant is geworden, krijgt de ambassadeur een extra bonus van € 110. Op die manier heeft de ambassadeur de eigen bestelling terugverdiend.

9.5. Er zijn tevens verdere commissies voorzien wanneer de ambassadeur nog meer bestellingen via zijn/haar ambassadeur-code realiseert. 45% op een 3de Shop, 45% op een 4de Shop, en daarna telkens 50% voor elke volgende aangebrachte Shop.

9.6. Wanneer een ambassadeur zelf andere ambassadeurs wenst op te leiden en op te volgen, voorzien wij ook hiervoor een compensatie onder de vorm van commissies. Deze variëren tussen 1% en 2% van de bestellingen, gegenereerd door de ambassadeurs die begeleid worden door de ambassadeur. De mogelijkheden en tarieven worden meegedeeld aan geïnteresseerde ambassadeurs tijdens een planningsgesprek.

9.7. Aan klanten met een Shop kan aanvullend een Website voorgesteld worden. De JAARLIJKSE kost voor een Website is € 150 ex BTW voor domeinnaam en hosting. Een éénmalige kost voor een Website is € 650 excl. BTW.

9.8. De aangeboden website bestaat uit een responsive design, een domeinnaam, een startpagina, een contactformulier, een sitemap en een infopagina. Horeca-bedrijven kunnen de infopagina laten vervangen door een reservatiepagina die geleverd wordt door een partnerbedrijf. Extra mogelijkheden kunnen voorgesteld worden per offerte door 7211 BVBA.

9.9. Een aangebrachte Website wordt op commissieniveau behandeld voor de betaalde aankoopwaarde ex BTW.

9.10. Via het WiLdC4rD systeem kan een klant zich registreren om Ambassadeur te worden, zonder initiële betaling. Vanaf de datum van registratie krijgt de Ambassadeur 30 dagen de tijd om 2 nieuwe betalende Shops (of 1 Shop + Website) aan te brengen. In dat geval is de Ambassadeur via WiLdC4rD gekwalificeerd en ontvangt hij/zij een gratis Shop. De Ambassadeur krijgt tevens een bonus van € 110.

9.11. Een gekwalificeerd Ambassadeur mag nieuwe klanten aanbrengen die ook kunnen genieten van het WiLdC4rD systeem. Wanneer deze nieuwe Ambassadeur zich kwalificeert (zie 9.10.) ontvangt de aanbrengende Ambassadeur eveneens een bonus van € 110.

10. Ontbindende voorwaarde

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt de overeenkomst ontbonden van rechtswege en door het loutere feit dat de verkoper zijn wil hiertoe te kennen geeft aan de koper bij aangetekende brief en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 7211 BVBA heeft het recht om de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Bovendien is bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 15 % van de prijs met een minimum van 150 EURO.

11. Toepasselijk recht

Het contract is onderworpen aan het Belgische recht.

12. Geschillen

In geval van een geschil tussen de partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, dat niet minnelijk kan opgelost worden, zullen de partijen trachten dit geschil op te lossen door bemiddeling.

Indien de bemiddeling niet slaagt, zullen alleen de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil. In navolging van de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Private Levenssfeer, hebben partijen het recht al hun persoonsgebonden gegevens, die in de uitvoering van het contract werden vergaard, te raadplegen en desgevallend te verbeteren.